Home

Chammurapiho zákoník je vytesán písmem:

Chammurapiho zákoník je vytesán klínovým písmem na 2,25 m vysoké čedičové skále, nalezené při vykopávkách v Súsách, kam byl odvlečen ve 12. století př. n. l. elamskými kmeny jako válečná kořist - dnes je Chammurapiho zákoník uložen v pařížském Louvru Opravte následující text týkající se Chammurapiho zákoníku: Chammurapiho zákoník dal sepsat panovník starověké Asýrie vládnoucí v 6. století př. n. l. Patří mezi nejstarší zákoníky světa. Byl vytesán do kamene obrázkovým písmem. Chammurapimu se sepsáním zákoníku měla údajně pomáhat bohyně krásy Ištar Chammurapiho zákoník je vytesán klínovým písmem na 2,25 m vysoké čedičové stéle, která byla nalezena při výkopech v Súsách, kam byla ve 12. stol. př. n. l. odvlečena elamskými kmeny (viz též Elam) jako válečná kořist; uložena v Louvru

Chammurapiho zákoník je vytesán do dioritové stély - černého kamene. Stéla nazývaná zákony Chammurapiho byla nalezena při archeologickém výzkumu města Sús, kam byla spolu s další kořistí zavlečena ve 13. st. př. Kr. Elamity. (Encyklopedie starověkého Předního východu. 1. vyd Zákoník (kodex) je zákon, který obsahuje úplnou nebo převážnou úpravu hmotného práva určitého odvětví. Již Cicero řekl, že zákon má být stručný, aby si jej lidé snáze zapamatovali. Mezi vůbec nejslavnější zákony starověku patří kodex (zákoník) krále Chammurapiho, symbol mezopotámské civilizace Chammurapiho zákoník je vytesán klínovým písmem na 2,25 m vysoké čedičové stéle, která byla nalezena při výkopech v Súsách, kam byla ve 12. stol. př. n. l. odvlečena elamskými kmeny jako válečná kořist; uložena v Louvr Chammurapiho zákoník. Byl vytesán do dioritové stély klínovým písmem v akkadštině. Stéla má zaoblenou horní část a je vysoká 2,5m. Nad textem je reliéf, kde je zobrazen Chammurapi a sluneční bůh Šamaše, který měl panovníka k sepsání tohoto zákoníku inspirovat.. 3) Chammurapiho zákoník (18. stol. př. n. l.) Je nejvýznamnější akkadskou právní památkou, vyrytý archaickým klínovým písmem na čedičovém sloupu více než 2 metry vysokém, přepisován byl na hliněných tabulkách. Ve svrchní části sloupu je vyobrazen král Chammurapi, celá ostatní část je popsána klínovým písmem

Chammurapiho zákoník - Babylonská literatura původně klínovým písmem na hliněných deskách, akkadština a sumerština; archaismy Gilgameš (ze dvou třetin bůh a z jedné třetiny člověk) je líčen jako tyranský vládce, nutící své poddané k těžké práci na stavbě hradeb města. Obyvatelé žádají bohy o pomoc Babylonský zákoník, vydaný králem Chammurapim, pochází přibližně z roku 1686 př. n. l. Zákoník je vytesán do černého kamene. V horní části je reliéf, který zobrazuje krále Chammurapiho před trůnícím bohem. Pod tímto reliéfem je vytesán klínovým písmem text zákoníku obsahující 282 článků Kolem roku 1700 př.n.l. vydal Chammurapiho zákoník. Nejslavnější zákoník starověku. Byl vytesán na kamenné stéle (výška 2,25 metru. Zákony měli již Sumerové, ale nezachovaly se kompletní). Stéla byla přístupná na veřejném místě, byla psána klínovým písmem. Zákoník obsahoval 280 paragrafů

Chammurapi (vládl asi 1792 př

Text je z Chammurapiho zákoníku, krále Starobabylonské říše. Byl vytesán na kamennou stélu, klínovým písmem. Doprovází ho reliéf (vytesaný výjev) boha slunce Šamaše předávajícího zákoník Chammurapimu. III. zikkurat - k náboženským obřadům - z hliněných cihel - v oblasti Mezopotámie IV. Kdo se činnostmi. Nejznámějším zákonodárným dílem pocházejícím z Mezopotámie je Chammurapiho zákoník, který se zachoval na více než dvoumetrové čedičové stéle. Je psán akkadsky a zprava doleva, obsahuje 282 paragrafů. Zákony řeší konkrétní případy, nepřinášejí obecné formulace (nedefinují např. krádež, závěť atd.)

CHAMMURAPIHO ZÁKONÍK. je babylonský zákoník z 18. st. př. n. l., který patří mezi nejstarší dochované zákoníky na světě. Je vytesán klínovým písmem do stély z černého kamene vysoké 2,25 m a obsahuje 282 článků. Byl vykopán v íránském městě Súsy kolem r. 1901, dnes ho najdete v pařížském Louvru. 1 Je vytesán do 2 1/4 m vysokého černého dioritu. Obsahoval konkrétní, často kruté tresty za konkrétní činy, byl psán v zásadě oko za oko, zub za zub. Obyvatelstvo se podle něj dělí do tří skupin. Chammurapiho zákoník je považován za jeden z prvních psaných zákoníků na světě Chammurapiho zákoník-18 stol př.n.l., klínovým písmem na čedičovém sloupu asi 2 metry vysokém, 282 článků-kauzisticky-dle konkrétních případů , převažování trestního práva, 3 části -úvod, vlastní zákoník, závěr- trest; myšlenka trestu vychází z pomsty poškozeného- Oko za oko, zub za zub!; běžný byl. Pracovní list určený pro skupinovou práci žáků s historickým dokumentem. Očekávaný výstup: porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie Chammurapiho zákoník.doc MOTÝLOVÁ, Ivana. Chammurapiho zákoník. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 04. 04. 2011, [cit. 2013-01-29. Chammurapiho výjimečnost spočívala v tom, že nechal vytvořit jeden z nejstarších zákoníků na světě, tzv. Chammurapiho zákoník. I přes následný zánik babylonské říše, nepostihl samotný Babylon na rozdíl od Akkadu úpadek. Naopak záhy se povznesl na pozici největšího a nejmocnějšího města v celé Mezopotámii

Chammurapiho zákoník 1, Chammurapi byl nejvýznamnější babylonský panovník. Za jeho vlády byl sestaven zákoník, který je nazýván panovníkovým jménem. Byl vytesán do kamenné desky (dioritová stéla). Obsahuje 282 článků, které se zabývají rodinou, majetkem, obchodem, půjčkami, násilnými zločiny Chammurapiho zákoník. Nejčastěji zmiňovanou památkou Chammurapiho panování je sbírka právních předpisů sestávající z 282 článků. který je napsán klínovým písmem, je hymnou. Tato hymna velebí kromě krále i nejdůležitějšího boha Babylónu, Marduka Chammurapiho zákoník - vytesán na čedičové stéle klínovým písmem, je nejrozsáhlejší a nejstarší dochovanou mezopotámskou právní památkou, na vrchní části je vyobrazen Chammurapi a bůh spravedlnosti Šamaš - nejdůležitější myšlenka Oko za oko, zub za zub - mezi příslušníky stejné společenské vrstvy. Chammurapiho zákoník jako první upravuje postavení lékařů Již Cicero řekl, že zákon má být stručný, aby si jej lidé snáze zapamatovali (měli bychom se asi zeptat našich zákonodárců, pro koho schválili nový občanský zákoník, když obsahuje pouhých 3081 paragrafů). Mezi vůbec nejslavnější zákony starověku patří kodex krále Chammurapiho.

Chammurapiho zákoník

Chammurapiho zákoník byl vytesán do obrovského černého monolitu. V horní části je reliéf znázorňující sedícího boha, který králi diktuje zákony. V dolní části je vytesáno všech 282 článků klínovým písmem. [obr č. 1, obr č. 2] V současné době je zákoník v pařížském Louvru. 1.2.Další milníky v historii. 4 Chammurapiho zákoník Mezopotámie Zákoník, který byl vytesán na kameni (oko za oko, zub za zub). 5 Trójský kůň Trója Dřevěný kůň, do kterého se schovali Řekové a poté ho Trójané vtáhli do Tróje a Řekové Tróju dobyli. 6 synagoga Palestina + celý svět Místo, kde se shromažďují Židé k modlitbám Z Chammurapiho zákoníku. 1. Jestliže někdo někoho obvinil a uvrhl naň podezření z vraždy, avšak neusvědčil jej, bude ten, kdo ho obvinil, usmrcen. 16. Jestliže někdo ukryl ve svém domě buď otroka, nebo otrokyni, uprchlé z paláce nebo nevolníkovi, a na výzvu hlasatele je nevydá, tento majitel domu bude usmrcen. 22

-obyvatelé žili v městských státech už 3500 př.n.l., jednotlivá města (Ur, Uruk, Kiš, Babylon) mezi sebou často válčila- jednotlivé městské státy měly vlastní zákony, nejstarší dochovaný zákoník je Chammurapiho (1750 př.n.l.), byl velmi přísný (oko za oko Zákoník byl vytesán do čedičové stély a je psán klínovým písmem archaickou akkadštinou.Starobabylonské říše byla zřejmě r. 1595 př.n.l. rozvrácena Chetity - národem, který vytvořil svou říši v Malé Asii. Ti jsou dnes známi především tím, že jako první začali používat železo jako převládající surovinu. Hlavním tématem eposu je přátelství a hledání léku. Epos byl zapsán v klínovém písmu v sumerském jazyce na 12 hliněných destiček. Nějdříve tvořeno sumerskými mýty z doby kolem roku 2500 př. n. l., ale poději upraveno babyloňany a Asyřany do dnešní podoby.Chammurapiho zákoník Jedna z nejvýznamnějších.

Epos o Gilgamešovi a Chammurapiho zákoník byly napsány variantou klínového písma. jw2019 VAT 4956: To je tabulka popsaná klínovým písmem , jež poskytuje astronomické údaje, které mohou být datovány k roku 568 př. n. l Chammurapiho zákoník - prvně zapsaný zákoník na světě nechal vytesat do kamene klínovým písmem král Chammurapi. Egypt - hyeroglifické písmo - milostné písně - Konec 4. Tisíciletí.- Jazykem byla egyptština- Vlastní životopis Sinuhetův - autobiografická povídk Chammurapiho zákoník 1. Jestliže někdo někoho obvinil a uvrhl naň podezření z vraždy, avšak neusvědčil jej, bude ten, kdo ho obvinil, usmrcen. 16. Jestliže někdo ukryl ve svém domě buď otroka, nebo otrokyni, uprchlé z paláce nebo nevolníkovi, a na výzvu hlasatele je nevydá, tento majitel domu bude usmrcen. 22

Chammurapiho zákony — PSK - Ptejte se knihovn

Chammurapiho zákoník - je psán klínovým písmem. Proč jste se rozhodl stát se právníkem? A co byste poradil lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod. a) Abych sám rozluštil věčný spor mých rodičů, zda právníci uvažují nebo neuvažují logicky. Máma je právník a táta inženýr Nejlepším příkladem je Rosettská deska , jejíž prostřední část je vytesána právě démotickým písmem. Toto písmo upadlo v zapomnění až v pátém století našeho letopočtu. DÉMOTICKÉ PÍSMO ROSSETSKÁ DESKA Koptské písmo Zatímco původní egyptská písma pomalu upadala, jejich funkci k zaznamenáváni egyptského. Chamurappiho zákoník je? napsán na papyru. vryt do pergamenu. vytesán do kamene. Stupňovitá stavba sloužící jako chrám se nazývala. Pyramida. Zikkurat. Zikorka. Sumerové vynalezli? oštěp. kolo. chov prasat. Na území Mezopotámie dnes leží? Irán. Islám. Irák. První zákonodárce byl? Semiramis. Chamurappi. Naubukadnezar. Přelom Pravěku a Starověku: Starověk: písmo r. 3000 př.n.l., vznik států - rozdíl mezi Starověkem a Pravěkem Egypt: Nil - procházel Egyptem, od jihu na sever, upravuje se pomocí závlahového systému; vzniká silný a mocný stát, vyspělá kultura - pracovní doba, placení mzdy,.

Úvod do starověku Mezopotámie Chammurapiho zákoník První dochovaný zákoník na světě Svod starších zákonů Sumeru a Akkadu Vytesán na čedičové stéle (2,25 m) - dnes v Louvru 282 článků 40 činů trestáno smrtí Zásada odplaty (oko za oko, zub za zub) závislé na postavení viníka a poškozeného Chammurapiho zákoník Zdroj informací o babylonské společnosti. Chammurapiho. zákoník, jako shrnutí pravidel, zvyklostí a obyčejů, kterými se museli členové společnosti řídit (18. stol. př.n.l.) Obsahuje mnohá ustanovení, která dokazují dokonalost a propracovanost tehdejšího babylonského účetnictví. Byly v něm například již v této době upraveny oblasti kupních smluv, stvrzenek.

Chammurapiho zákoník o lékařském právu 3 pól - Magazín

Vznik a vývoj písma :: Referat

Babylonská říše - rival Théb (Vasetu) Starověký Egyp

 1. Co je na obrázku? Babylónská věž Buddha. 400. Jak se jmenuje nejstarší zákoník? (oko za oko, zub za zub) Chammurapiho zákoník. 400. Jak se jmenuje egyptské písmo? hieroglyfy. 400. Jak se nazývá převtělování? reinkarnace. 400. Z čeho se vyrábí hedvábí? z kokonu bource morušového. 500
 2. Slovo kodex v tomto případě znamená souhrn kodifikovaných právních norem, česky onen již řečený zákoník. Fyzicky je Chammurapiho kodex čedičová stéla, vysoká 2,25 m, pokrytá klínopisnými znaky; ve vrcholové části stély, která má tvar vztyčeného ukazováku, je vytesán reliéf s vyobrazením krále Chammurapiho, jak.
 3. STAROVĚKÁ LITERATURA LITERATURA SUMERSKÁ, AKKADSKÁ, BABYLONSKÁ LITERATURA INDICKÁ LITERATURA EGYPTSKÁ Mgr. Michal Oblouk STAROVĚKÉ LITERATURY důležitým předpokladem pro vznik literatury je písmo nejstarší dochovaná písma byla vytvořena zhruba ve 4. tis. př. n. l. v Egyptě a v Mezopotámii gramotnost byla omezena pouze na úzkou skupinu obyvatel - především.
 4. Chammurapiho zákoník; 1700 př.n.l., 282 článků zákona na dioritu/jemnozrnný kámen/, psán klínovým akkadským písmem převzatým od Sumerů; objevena r.1901 Reliéf detail - Chammurapi před bohem Šamašem , přebírá Bohem posvěcené zákon
 5. Tím drobným písmem pod formulářem na obrázku 18 je psáno, že zákazník si objednává měsíční předplatné nějakého newsletteru za 785 Kč, a odkaz na obchodní podmínky, který nám autor neukázal. A proto Chammurapiho zákoník trestal podvod přísněji než krádež. Protože zloději se člověk může bránit.
 6. ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace. ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434. NÁZEV PROJEKTU: Šablony - Gymnázium Tanval
 7. Chammurapiho zákoník 1800 přnl. 282 článků řešících právní otázky: - rodiny - soukromého vlastnictví a majetku - obchodu, cen a mezd - půjček a jejich splácení - násilných zločinů - postavení různých společenských vrstev (vč. otroků

urskou. Ur-nammův zákoník byl vytesán do desek v sumerštině někdy během let 2100-2050 př. n. letopotem . Byl objeven v letech 1889-1900, ale přeložen byl až v roce 1952 světovým sumerologem Samuelem Noah Kramerem. Do roku 1947 byl za nejstarší známý dochovaný zákoník považován Chammurapiho zákoník. V Ur-nammuov klínovým písmem celkem 282 právní předpisy. Kamenný sloup o výšce 2,25 m s Chammurapiho zákoníkem Na vrcholu sloupu je zobrazen bůh slunce Šamaš sedící na trůnu. Král Chammurapi od něho přebírá odznaky moci. Jeden z asyrských bohů zobra-zený na bráně města vystavě-ného králem Sargonem II Chammurapiho zákoník: právní účely, říše je už moc velká - nestačí zvykové právo oblá čedičová stéla vysoká 215 cm, psán klínovým písmem, tresty a pokuty za přestupky jsou stanoveny podle postavení pachatele ve společnosti, rodové a zvykové právo, oko za oko, zub za zu Chammurapiho zákoník . Architektura Nechal je údajně vybudovat král Nabukadnesar II. pro svou choť ,královnu Semiramis Zdi a sloupy pokryté hieroglyfickým písmem Hlavice sloup ů ve tvaru lotosového Sochy p řed stavbami i ve zdech Zádušní chrám Ramesse II., Abú Simbel velice Karnak u Přečtěte si spolu s námi tajemné texty staré tisíce let - nahlédněte do Sumerského královského seznamu, do Chammurapiho zákoníku, do první mírové smlouvy na světě, uzavřené mezi Chetity a Egypťany, nebo do bájného Eposu o Gilgamešovi, jenž patří k nejvýznamnějším písemným památkám starověké Mezopotámie

Chammurapiho zákoník. Tato nejrozsáhlejší dochovaná mezopotamská právní památka byla vytesána klínovým písmem do kamenné stély zhruba vletech 1792 až 1750 př. n. l. a je pojmenována po králi Chammurapim, vládci Babylónu. Obsahuje 282 zákonnýc Materiál slouží k podpoře výkladu týkajícího se nejstarších památek starověké Mezopotámie. V úvodu seznamuje s územím Mezopotámie, jeho členěním, pak s písmem a literárními památkami - Eposem o Gilgamešovi a Chammurapiho zákoníkem. Pro názornost je prezentace doplněna o obrázky a ukázku ze zákoníku

městy Aššurem, Ninive a Kalachem, je považována za samotné jádro asyrského území.3 Asýrie se také nacházela v samotném srdci oblasti, která je označována jako oblast tzv. Úrodného půlměsíce, a která sahala od pobřeží Palestiny, přes Sýrii k řekám Eufrat a Tigris, až k jejich ústí do Perského zálivu. Malým písmem navíc byly vypsány pokuty za pozdní úhradu a další skryté poplatky. Hebrejci a dokonce už i Babyloňané ve známém Chammurapiho zákoníku a legislativní změny ohledně lichevního ujednání se vyvíjejí dodnes. Posledními výraznými změnami v české legislativě byl nejen nový občanský zákoník, ale. Chammurapiho zákoník objevila francouzská expedice De Morgan v roce 1901-02 v élamských Súsách v hloubce 12 metrů pod horní úrovní akropole. Čedičová stéla byla uhlazená a popsaná klínovým písmem ( akkadštinou). Stéla byla sice rozbitá, ale její 3 části se snadno daly zase spojit

Nejstarší zákony lidstva - Ústav práva a právní věd

 1. Nejznámějším zákoníkem byl zákoník krále Chammurapiho (kolem roku 1800. př. n. l.). Jeden ze zákonů se později stal rčením: Oko za oko, zub za zub. S písmem je spjat i vznik literatury, vznikají první báje, pověsti, básně. Z Mezopotámie pochází nejstarší hrdinský epos - epos o
 2. Vynález písma před 5000 lety byl obzvlášť důležitý, protože písmo zachovalo informace pro mnoho generací. Díky písmu jsme stále schopni přečíst Chammurapiho zákoník vydaný v Babylonu před 4000 lety, protože byl vytesán do kamenných kvádrů
 3. Chammurapiho zákoník, jeden z nejstarších textů tohoto typu, odhaluje převladájící myšlenku o ovládání lidského chování z doby před cca 4000 lety. Sám žil v období cca 1790 - 1750 př.n.l. Přístup tohoto právního dokumentu spočívá v odplatě za zločin, založeném na principu oko za oko, zub za zub

Epos o Gilgamešovi - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila

 1. Aššurbanipalova knihovna s mnoha tisíci hliněnými tabulkami popsanými klínovým písmem. Snad nejslavnějším nálezy byly Epos o Gilgamešovi a Chammurapiho zákoník. Knihovna měla zajímavé štěstí v neštěstí, když totiž vyhořela, tak hliněné tabulky byly v podstatě změněny vypálením na trvanlivé cihly, které.
 2. Chamurappiho zákoník (1800 př. n. l.) - Babylon, nejstarší dochovaná právní památka, fungoval na principu odvety - oko za oko, zub za zub (ale pro každou společenskou vrstvu byl jiný trest); vytesán klínovým písmem do čedičového sloupu asi 2 m vysokého, měl 282 článků . Zákon . sudnyj. ljude
 3. imum mravnosti - je méně přísné než morálka, pokud jde o požadavky kladené na lidské chování, ale je přísnější než morálka, jedná-li se o sankce; spravedlnost - stav věcí, který je žádoucí a odpovídá podstatě a právům člověka ve společnost

Vznik a vývoj písma - Literatura - Referáty Odmaturu

Learn opd with free interactive flashcards. Choose from 500 different sets of opd flashcards on Quizlet Start studying Dějepis, 2. otázka, Mimoevroé starověké civilizace. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Děj je vyobrazen ve třech pásech nad sebou. Spodní pás vyjadřuje život ve válce - umělec zde naznačil rozjíždějící se vůz. II. Akkadské. Náramisova stéla. Zachycuje jak vystupuje na posvátnou horu před bitvou. III. Babylonské. Chamurapiho stéla . Zde je vytesán zákoník a nad ním je reliéf Chamurapiho. IV. Asyrské.

Zákoník pochází z poloviny 18. století př. n. l., je psán akkadsky ( babylonsky ), vytesán do čediče a skládá se ze tří částí : 1. Prolog - obsahuje zdůraznění božského původu panovníkovy moci ( vládce je představován jako potomek boha Marduka ), čímž je ospravedlňována závaznost zákoníku Falšování potravin není novinkou. S kvalitou měli potíže už ve staré Mezopotámii, jak ukazuje slavný Chammurapiho zákoník z roku 1760 př. n. l. Uvádí se v něm: »kdo nedodrží množství sladu při vaření piva, bude vhozen do vody«. V antice obchodníci často vydávali méně kvalitní víno za skvělé. Trik byl jednoduchý

Vznik a vývoj písma - referaty-seminarky

- je umistěn co nejbílže k filmu, většinou to jsou dvě žaluzie z černého plátna jejíž kraje jsou zpevněny kovovým - jedna odkrývá okénko s filmem a druhá zavírá. Obě se pohybují součastněm stejnou rychlostí a expozice (osvětová doba) je řízena šírkou mezery mezi žaluziemi Stéla je vysoká 2,25 m, dolní obvod měří 1,90 m a horní 1,65 m. Reliéf na vrcholu čelní stěny je vysoký 65 cm a vytesané postavy znázorňují krále Chammurapiho přijímajícího zákon z rukou pána bohů Marduka. Text je zapsán klínopisným písmem v akkadském jazyce (mrtvý nejstarší semitský jazyk) Kultura : klínové písmo na hliněných destičkách, Chammurapiho zákoník, epos o Gilgamešovi, architektura - stupňovité chrámy-zikkuraty ( např. Babylonská věž) EGYPT. Povodí Nilu, sjednocen kol. 3100 př.n.l. - Meni. Stará říše - stavba pyramid: v Egyptě je jich asi 100, nejstarší Džoserova ( stupňovitá) ústavy 1 - Přednáška o ústavách českoslovesnka a jeho předchůdců; vyučující: Ústavněprávní dějiny novověku - přednáška 7.11. - Sovinský Ústavněprávní dějiny novověku přednáška 21.11 Ústavněprávní dějiny novověku Sovík 14.11 Ustavni vyvoj od roku 1848 do roku 1918 na nasem uzemi Prepracovano Otázky NÚDN - Summary Ústavně právní dějiny novověk

Řeč byla používána tisíce let před písmem. Všechny druhy písma mají kořeny ve dvou civilizacích: sumerské a čínské. Matthew Winkler popisuje vývoj sumerského klínového písma a vysvětluje rozdíl mezi psaním prvních symbolů a kreslením významu slov. Lekce Matthew Winkler, animace Ted-Ed Přísné tresty a pokuty v Babylonii stanovoval Chammurapiho zákoník. Ve 2. tisíciletí se v Mezopotámii usídlili Babylóňané a jejich hlavní město bylo Babylón. V 18. století př. Kr. vládl v největším rozkvětu tzv. starobabylónské říše král Chammurapi Nejznámější je stéla s Chammurapiho zákoníkem ‒ 2,25 m vysoký dioritový nebo bazaltový sloup, jehož vznik se odhaduje na 1790 až 1686 př. n. l. Kromě textů zákonů obsahuje i vyobrazení babylonského krále Chammurapiho, kterému bůh Slunce a spravedlnosti Šamaš symbolicky diktuje text zákoníku

Mezopotámie - Blízký Východ ve Starověku - Sumerové

 1. 3000 př.n.l. - 476 n.l. překrývá se s dobou bronzovou a železnou na konci 4. tis. př. n.l. vyvrcholil vývoj neolitických a chalkolitických kultur vznikem dvou nejstarších civilizačních center - Mezopotámie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, které obě ústí do Perského zálivu) a Egypta (v údolí Nilu) = tzv. kolébky civilizace Úvod ke starověku období
 2. Památkou je dílo Nářek nad zkázou města Ur. Naučení: O morálce, platí i pro naši dobu. Další: Chamurappiho zákoník: vytesán klínovým písmem do stély (obelisk) a rozmístěn po celé říši. Oko za oko, zub za zub. EGYPT
 3. Naopak nejslavnější památka této doby - zákoník krále Chammurapiho - a další kamenné nápisy jsou důležitě napsány monumentální, archaizující formou klínopisu. Také je určena k vertikální četbě, což napravují až moderní edice
 4. je určen k procvičení, zopakování a upevnění získaných poznatků. DUM je tvořen 6 sadami otázek rozdělených do podtémat Mezopotámie, Egypt, Palestina, Fénicie, Indie a Čína. Jednotlivé sady otázek je možné použít po probrání daného státu jako pracovní list nebo po probrání celého tematického celku.

° zákoník je bezesporu nejslavnějším, nikoli však nejstarším zákoníkem ° k sepsání zákoníku posloužily jako předloha sumerské a akkadske zákony. ° Chammurapiho zákoník rozlišuje tři vrstvy obyvatelstva: otroky, svobodné plnoprávné awíly a muškény, kteří byli sice svobodní, ale měli nižší postavení než. Ještě starší než akkadský zákoník Chammurapiho je sbírka zákonů v sumerském jazyce, kterou dal připravit kolem roku 2100 př. Kr. Ur-Nammu, král města Uni v dolní Mesopotamii. Některé zásady a postupy mesopotamských i jiných starých právních textů byly převzaty do izraelského a júdského zákonodárství

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Mgr. Veronika Nemravová PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY ZVÍAT V LIDSKÉ PÉI Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce: JUDr Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Chammurapiho zákoník jsi doplnila vlastním paragrafem, zkusila jsi napsat vlastní báseň a dokončuješ příběh o dívce jménem Alar Los. Ve svých textech aplikuješ gramatiku, kterou už znáš, včetně vyjmenovaných slov po B, L a Z. Seznámila jsi se s klínovým písmem, egyptskými a mayskými hieroglyfy, s čínským a.

Tyto texty byly psány známým klínovým písmem v dosud neznámém jazyce. Z babylónských textů, které tu byly rovněž objeveny, vyplývalo, že se jedná o hlavní město někdejšího chetitského státu rozkládajícího se na území Malé Asie v době od 18. do 13. století př. Kr., o jehož existenci se vědělo jen z. Pracovní list slouží k prohloubení znalostí a k procvičení porozumění textu. Tématem je historie a rozvoj čokolády. VY_12_Inovace_Chammurapiho zákoník.46: 6. Žák se seznámí s historickým textem naším letopotem. Jeho zákoník obsahuje 282 zákonných ustanovení a epilog a je vytesán klínovým písmem do þediové skály. Ustanovení o jakosti stavby říká: Jestliţe stavitel postaví obanovi dŧm a ten se zřítí s tím, ţe usmrtí svého majitele, je nutné usmrtit i stavi-tele

- 1.souhrnný zákoník : CHAMMURAPIHO zákoník - 18.-17.st.př.n.l. - zachován na kamenné stélce - klínovým písmem (uložen ve Francii v Louveru) 1) prolog : - vysvětleno,proč je v písemné podobě důležitý, že pochází od Boha a jeho cílem je nastolení sptavedlnosti ve stát obecné právní dějiny zkouška základní okruhy ke zkoušce obecných právních dějin (2017/2018): raně starověké státy, právo právní památky charakteristické znak Je svědectvím o tom, kdo je Bůh a kdo je člověk před Bohem. Je zároveň svědectvím o tom, jak Bůh vycházel a stále vychází ze sebe, otvírá se člověku a hledá vztah. kámen (Mojžíšovy desky Ex 31,18; Chammurapiho zákoník a různé stély) 2) hliněné tabulky (vznik v Mezopotámii; neexistují důkazy o tom, že by se. noval v letech 1792 až 1750 před naším letopočtem a pravděpodobně i v roce 1750 zemřel. Jeho zákoník obsahuje 282 zákonná ustanovení a epilog a je vytesán klínovým písmem do čedičové stély (je uložena v Paříži v Louvru). [5

Vznik a vývoj písma - Český jazyk - Referáty, seminárky

To vše odmocněno jednou přesnou ránou z bazuky, která pak umožní soudnímu koronerovi zahrát si týden trvající hru Najdi na pozemku Alcatrazu všech 259 kousků Bobbyho Maxwella. Pro ty méně matematicko-kinematograficky zdatné: V Babylonii měli Chammurapiho zákoník, ve Friscu Callahanův a soudce je nějaký pan Magnum. Zákoník byl vytesán do granitové žuly na veřejném místě, aby se každý občan Mezopotámie s ním mohl seznámit a - zákoníku se dovolávat. Dnes má ovšem příslušník jakékoliv komunity mnohem silnějšího soupeře - je to sám stát (v tisíci anonymních podobách) se svou donucovací mocí a daňovými povinnostmi

Mezopotámie - Wikipedi

 1. - i dnes je možné nalézt funkční munici z druhé světové války; jak při nálezu postupovat, naleznete zde. Chammurapiho zákoník, kruté tresty, Vysvětli pojmy vytištěné na straně 53 tučným písmem
 2. Kulturní památky a zajímavosti v obci Kostel Nejsvětější Trojice. Zbudován v letech 1752-1758 na návrší uprostřed vsi. Na přání občanů byl zbudován na místě původního kostela, který je zmiňován již v roce 1397
 3. DĚJINY UMĚNÍ - chronologicky. DĚJINY UMĚNÍ - tematicky. TECHNOLOGI
 4. svĚt na dosah poznat,zaznamenat,chrÁnit,pomÁhat,pŘedÁvat... menu. aktuÁln
 5. Chammurapiho zákoník, kodex krále Chammurapiho je psaným právem a skládá se především z výkladu práva zvykového. Vydal jej Chammurapi, nejvýznamější panovník Starobabylónské říše kolem 18. stol. př. n. l. Patří mezi nejstarší dochované zákoníky a je zapsán klínovým písmem
 6. 1) Písemné památky mimobiblické ve 2.a 1. tisíciletí př.Kr.. 2.tisíc.: zejména:Sinuhetův příběh, egyp.klatbové texty, archiv Man, Chammurapiho zákoník.
 7. Bůh mezer (God of the gaps) je přístup, kdy je libovolná mezera ve vědeckém poznání prezentována jako důkaz existence Boha.Nedokáže-li věda něco vysvětlit, je nutné to vysvětlit pomocí Boha. Je to v podstatě selhání při použití vylučovací metody - pokud vyloučíme všechna alternativní vysvětlení, mělo by to, které nám zbyde, být pravdivé
 • Coreopsis nižší klasifikace.
 • Prokleta telefoni cisla.
 • Mikrometr jak funguje.
 • Jak nastavit fotoaparát na video.
 • Yamaha vmax.
 • Sklíčko drogy.
 • Vladimir tarasenko.
 • Angrešt sezona.
 • Lanové konstrukce pro popínavé rostliny.
 • Biu bali eshop.
 • Original pouzdro huawei p9 lite.
 • Kranjska gora výlety.
 • Historie hardware.
 • Dd step velikosti.
 • Pečící papír jakou stranou.
 • Katana mec.
 • Spravne prisati pri kojeni.
 • Muzeum hlavního města prahy ičo.
 • Volné místo v domově důchodců.
 • Kde koupit poštovní známky.
 • Tortellini s nivovou omáčkou.
 • Střešní box 500 litrů.
 • Stenóza a insuficience slzných cest.
 • Útočný úder volejbal.
 • Anglický krimiseriál.
 • Prince ital joe.
 • Sestra na sál.
 • Ak 15.
 • Kopírování cd.
 • Cervinia skipass.
 • Státy evropy testy.
 • Rolls royce ghost interior.
 • Viburnum bodnantense 'dawn'.
 • Business success recenze.
 • Mies van der rohe manhattan.
 • Hora javořice.
 • Korektor na vbočený palec.
 • Dálkové studium světlá nad sázavou.
 • Copy centrum zličín.
 • Bezdrátová venkovní kamera.
 • Dobre youtube.