Home

Bezpečnostní strategie české republiky 2021

Plukovník Ing. Jiří Wagner Exanpro - seminář ANS 17. 3. 2018, Praha. Kontakt: aliancens@centrum.cz Bezpečnostní strategie České republiky - plukovník Ing. Jiří Wagner Exanpro - seminář ANS 17. 3. 2018 Bezpečnostní strategie České republiky 2015 pdf, 232 kB Obranná strategie České republiky pdf, 239 kB PPOV. Činnost zajišťuje Úřad vlády. Bezpečnostní rada státu

Bezpečnostní strategie ČR - odkaz Seminář ANS (Aliance národních sil) k problematice Bezpečnostní strategie České republiky. Seminář se uskutečnil v sobotu dne 17. března od 10:00 do 13:30 hod. v budově KSČM, ul Bezpečnostní strategie ČR. krizové řízení. Základní koncepční dokument vlády ČR, který specifikuje na základě bezpečnostních hrozeb a z nich plynoucích rizik bezpečnostní zájmy ČR a stanovuje místo a úlohu správních úřadů, orgánů územní samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů, havarijních, záchranných aj. 1. Bezpečnostní strategie České republiky (ČR) je základním dokumentem bezpečnostní politiky ČR. Na tento dokument navazují dílčí strategie a koncepce - ke klíčovým patří např. Vojenská strategie ČR či Koncepce zahraniční politiky ČR v příslušných částech. 2 Bezpečnostní strategie ČR (2011) 2011--Koncepce jednotné prezentace ČR [akt. 2019] 2005--Strategie pro uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích (2017) 2017--Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018-2030: 2018: 2030: Střednědobá vize posilování kapacit České rozvojové agentury.

Bezpečnostní strategie České republiky - únor 2015 : 2015: Dlouhodobý výhled pro obranu 2030 : 2015: Koncepce výstavby Armády České republiky 2025 : 2016: Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu České republiky do roku 2025 : 2017: Obranná strategie České republiky : 201

Bezpečnostní strategie České republiky schválena vládou. 09.09.2011 / 15:30 | Aktualizováno: 17.01.2013 / 10:00 . Vláda ČR dne 8. září 2011 schválila novou Bezpečnostní strategii České republiky. Ministerstvo zahraničních věcí ČR bylo koordinátorem meziresortních příprav dokumentu, na nichž se podílela celá řada. Strategie zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2018 - 2030. 06.10.2017 / 12:32 | Aktualizováno: 06.10.2017 / 12:39 Strategie ZRS ČR 2018 - 2030, kterou vláda ČR schválila usnesením č. 591 z 21. srpna 2017, stanovuje hlavní principy pro realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v období platnosti Agendy OSN pro udržitelný rozvoj III. Sekce technologií 4.0 Prosinec 2018 Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS strategie) 2014 - 2020 (aktualizace 2018 Národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020 představuje základní koncepční dokument vlády České republiky pro tuto oblast a je v souladu s bezpečnostními zájmy a východisky definovanými v Bezpečnostní strategii České republiky Odpovědnost české vlády a její nedělitelná pravomoc při tvorbě a uplatňování Bezpečnostní strategie ČR.. Cílem Bezpečnostní strategie České republiky jako suverénního státu je zajistit a udržovat bezpečné prostředí na celém území svého teritoria tak, aby mohly být úspěšně realizovány formy ekonomického a společenského života

Cílem Bezpečnostní strategie České republiky jako suverénního státu je zajistit a udržovat bezpečné prostředí na celém území svého teritoria tak, aby mohly být úspěšně realizovány formy ekonomického a společenského života Bezpečnostní sbor je v Česku silová složka státu, která zajišťuje bezpečnost České republiky a jejích občanů. Pojem upravuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.Existuje sedm bezpečnostních sborů: Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba.

dětí, Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 - 2018, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu do roku 2020, Národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020 a další Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2018 až 2020. Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR je zpracovávána Ministerstvem financí ČR od roku 2017 na základě zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (po aktualizaci v roce 2018) (pdf, 1,1 MB) Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020, verze z roku 2016 ; NOVĚ Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 za rok 2019 (pdf, 827 kB. Na základě usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 8. června 2020 byla redakci časopisu Obrana a strategie udělena Cena Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2020, konkrétně za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě se zaměřením na publikační činnost věnovanou rozvoji vědy, výzkumu a.

Bezpečnostní strategie České republiky Dokument schválila vláda České republiky svým usnesením ze dne 22. ledna 2001 č. 80 Obsah: A. Úvod B. Základní východiska bezpečnostní politiky České republiky C. Bezpečnostní prostředí a) mezinárodní situace b) rizika a hrozby D. Bezpečnostní zájmy České republiky Bezpečnostní strategie ČR představuje přístupy, nástroje a opatření k zajištění bezpečnosti, obrany a ochrany občanů a státu. Úkolem Vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků je zajistit v příslušném rozsahu bezpečnost České republiky Bezpečnostní strategie České republiky tento vývoj zohledňuje. Sdílí východiska své předchůdkyně z roku 2003, ale v novém kontextu je rozvíjí. Nejvíce se od ní liší v tom, že pojímá bezpečnostní otázku uceleně. Nejdříve definuje naše hodnoty a zájmy a následně popisuje současné bezpečnostní Vláda ČR schválila aktualizaci Bezpečnostní strategie České republiky. Dokument nově zohledňuje a popisuje proměny bezpečnostního prostředí od roku 2011, včetně klíčových hrozeb v euroatlantickém prostoru, a definuje způsob, jakým bude Česká republika těmto hrozbám čelit

Bezpečnostní strategie České republiky Seminář 2018

Národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015-2020 je jedním z velmi důležitých bezpečnostních dokumentů, jehož důležitost ještě dále poroste. V Bezpečnostní strategii ČR se hrozba kybernetických útoků objevila v roce 2011 , kdy byla aktualizována Bezpečnostní strategie z roku 2003 Národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015-2020 je jedním z velmi důležitých bezpečnostních dokumentů, jehož důležitost ještě dále poroste. Strategie doplňuje dokumenty v podstatě v konvenční oblasti bezpečnosti až od roku 2012 Bezpečnostní rada státu je stálý pracovní orgán vlády České republiky pro koordinaci problematiky bezpečnosti České republiky a přípravu návrhů opatření k jejímu zajišťování. Zřízena byla ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky

Bezpečnostní strategie České republiky - plukovník Ing

Obrázek č. 4: Prezentace Armády České republiky na základních školách Obrana státu Bezpečnostní prostředí Bezpečnost jako záruka prosperity Zapojení České republiky do mezinárodních organizací a jeho význam pro bezpečnost státu Bezpečnostní systém České republiky Krizové stavy Poslání Armády České republiky Od roku 1995 vycházelo nepravidelné periodikum Sborník Policejní akademie České republiky. Bezpečnostní teorie a praxe. (ISSN 1211-2461). Od roku 2005 začal časopis vycházet 4x ročně a v roce 2006 došlo k úpravě názvu a změně po formální i obsahové stránce Strategie a ekonomika v bezpečnostním systému České republiky Antušák, E. Práce se zabývá problematikou vztahu strategie a ekonomiky v bezpečnostním systému České republiky. Analyzuje místo a úlohu ekonomického činitele v tomto systému, vymezuje místo a úlohu ekonomického zabezpečení obrany České republiky a posuzuje alianční rozměr bezpečnosti a obrany České. Bezpečnostní opatření - advent 2018. Bezpečnostní opatření spojená s adventem a vánočními svátky Policie České republiky stejně jako každý rok připravila v souvislosti s adventem a vánočními svátky bezpečnostní opatření směřující k zajištění bezpečnosti všech občanů Bezpečnostní strategie České republiky vymezuje životní, strategické a další významné zájmy ČR, obecná bezpečnostní rizika, definuje dlouhodobé záměry a opatření, jejichž cílem je zajištění podmínek pro vývoj a prosperitu ČR a zabezpečení jejích obyvatel

Bezpečnostní strategie ČR a občané České republiky Článek 9 Mezinárodní spolupráce a zahraniční aktivity ČR v bezpečnostní oblasti Článek 10 Pravidelná aktualizace Bezpečnostní strategie ČR. a její propojení s ostatními dokumenty _____ Koncept Bezpečnostní strategie ČR je ke stažení ZD Bezpečnostní politika a strategie České republiky - KONCEPT Agentura a zpravodajská podpora. 15. září 2017. Bezpečnostní politika a strategie České republiky - KONCEPT Odborný výklad (22013

Dokumenty Vláda Č

Bezpečnostní strategie České republiky (2015) Akční plán ke Koncepci podpory MA21 v ČR 2016-2018 Národní program Životní prostředí - aktualizace 2018. Zpět na ministerstva. 15. Meziresortní a vládní dokumenty Strategický rámec Česká republika 2030 (2017) / viz také ČR 2030 Stejně jako tato slova z předmluvy Bezpečnostní strategie České republiky z února roku 2015 je podobné konstatování uvedeno v předcházejících bezpečnostních strategiích. Nicméně je nutno konstatovat, že samotné strategické dokumenty, a to ani ty sebelepší, bezpečnost a obranu nezajistí

2018-03-17 Bezpečnostní strategie České republiky

 1. Vyhláška č. 82/2018 Sb. - Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti
 2. 4) Strategie České republiky pro boj proti terorismu od roku 2013 (Praha: MVČR, 2013) i předcházející Strategie boje proti terorismu pro léta 2010-2012 (Praha: MVČR, 2010) konstatují, že ochrana tzv. měkkých cílů, kterými jsou obecně všechna místa s velkou koncentrací osob (hypermarkety, kulturní a sportovní akce.
 3. Cílem Bezpečnostní strategie České republiky jako suverénního státu je zajistit a udržovat bezpečné prostředí na celém území svého teritoria tak, aby mohly být úspěšně realizovány formy ekonomického a společenského života. Funkční náplň a efektivní prosazování Bezpečnostní strategie ČR je tak prvořadou.
 4. Bezpečnostní strategie České republiky v otázce mezinárodní migrace v důsledku regionálních konfliktů v Euroatlantickém prostoru a okolí Vypracovala: Bc. Simona Korčáková Vedoucí práce: Ing. Lenka Brehovská, Ph.D. České Budějovice î ì
 5. ality Ministerstva vnitra na základě usnesení vlády České republiky č. 342 ze dne 18. května 1998 ke Zprávě o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1997 (ve srovnání s rokem 1996). Zpráva shrnuje informace
 6. Bezpečnostní Informační Služba. Zpravodajská služba České republiky. Případ ohrožení českých komunálních politiků - dohady vs. fakta 12.6.2020. Před několik dny BIS úspěšně uzavřela případ týkající se ohrožení českých regionálních politiků, případ těžko uvěřitelný, ale přesto skutečný, který vyvolal různé dohady, spekulace.
 7. Dne 10. prosince 2003 vláda ČR schválila novou verzi Bezpečnostní strategie České republiky. Jedná se již o třetí podobu tohoto dokumentu (první byla přijata v roce 1999, novelizace se uskutečnila v roce 2001) a lze konstatovat, že nejnovější varianta je doposud rozhodně nejlepší. Vhodně definuje několik pojmů, přesvědčivě objasňuje soudobé bezpečnostní hrozby.

Bezpečnostní strategie ČR - Ministerstvo vnitra České

Ohlédnutí za Česko – švédským inovačním seminářem - IDET

V reakci na usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1202 Národní bezpečnostní úřad nadále důrazně žádá občany, aby pro komunikaci s ním, pokud je to v jejich konkrétním případě možné = jejich osobní přítomnost není nezbytně nutná, upřednostnili jiný způsob než osobní návštěvu. Adaptační strategie České republiky je dokument shrnující dopady změny klimatu na život v České republice a navrhuje adaptační opatření jejichž cílem je zmírnění dopadů změny klimatu. Naše infografika poskytuje shrnutí nejdůležitějších aspektů národní adaptační strategie, odkazuje na zdroje mapující dopady jednotlivých projevý změny klimatu, ukazuje.

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ (dále jen Strategie 2030+) je dokument navazující na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Je-jím úkolem je zajistit plynulý přechod do dalšího desetiletí, připravit vzdělávací sys - Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky - Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod - Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších změn a doplnění - Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších změn a doplnění - Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém. Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018 (dále jen Zpráva) je předkládána na základě usnesení vlády ze dne 17. prosince 2018 č. 873. Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2018 Ve čtvrtek 6. prosince 2018 zasedala ve Strakově akademii Bezpečnostní rada státu. Zabývala aktuální problematikou Severoatlantické aliance a Evroé unie v bezpečnostní oblasti a také aktuální bezpečnostní situací v České republice. Projednávala také Zprávu o extremismu na území České republiky v roce 2017 České republiky se začlenil do mezinárodní komunity v roce 2012. 7 Začleňování Vládního CERT České republiky mezi ostatní zahraniční bezpečnostní týmy započalo v roce 2013, kdy byl zařazen na seznam sdružení 4 Complete Guide to CSIRT: How to Build an Incident Response Team. Exabeam, 2019

Zprávy o stavu životního prostředí. Zpráva o životním prostředí České republiky je komplexní hodnotící dokument, který shrnuje aktuální poznatky o stavu a vývoji jednotlivých složek životního prostředí, vlivu hospodářských sektorů na životní prostředí, nástrojích politiky životního prostředí, dopadech současného stavu životního prostředí na lidské. Bezpečnostní sbory. IČ 06216498: Policejní prezidium České republiky: 08.02.2019 : 06216854: Úřad pro zahraniční styky a informace: 01.09.2018 : 1; Užitečné odkazy. Další užitečné informace z různých oblastí výkonu veřejné správy. o České republice; Informac Národní strategie kybernetické bezpečnosti a Akční plán 13 3.2. Legislativní vývoj 14 České republiky na období let 2015 až 2020 42. Rozvíjely se i další bezpečnostní týmy činné v České republice, v prvé řadě CSIRT.C České republiky za rok 2018 let podporujeme české nápady www.tacr.cz. bezpeČnostní ředitel kancelář pracování dlouhodobé strategie TA ČR, pří-prava nových programů TA ČR a návrhy nových programů předložených jinými resorty s přípravou nové bezpečnostní strategie České republiky. Poděkování za významnou podporu poskytnutou při vydání sborníku patří Ministerstvu obrany České republiky a jeho Agentuře vojenských informací a služeb. Děkujeme též Asociaci pro bezpečnost, obranu a ochranu společnosti a státu, která.

České republiky za rok 2019 Rok 2019 se vyznačoval nárůstem počtu kybernetických útoků proti institucím, organizacím a firmám v České republice. V roce 2019 bylo NÚKIB nahlášeno 217 incidentů proti 164 incidentům v roce 2018. Rostla rovněž závažnost incidentů, jak ukazují útoky proti Nemocnici Rudolfa a Stefani Obranná strategie České republiky přestavuje záměr České republiky k zajištění obrany státu v tomto desetiletí. Koncepci přípravy občanů k obraně státu 2019-2024 schválila vláda dne 1. dubna 2019 Bezpečnostní agentura (Praha) - precizní služby s německým know-how. Soukromá bezpečnostní agentura PRO SECURITY SE do roku 2018 poskytovala bezpečnostní služby výhradně v Německu, kde sbírala cenné zkušenosti a know-how.Za dobu spolupráce s největšími bezpečnostními agenturami po celém Německu jsme v PRO SECURITY převzali a přijali za vlastní pověstný. Bezpečnostní rada státu se na zasedání v pondělí 27. července 2020 zabývala otázkami spojenými s řešením situace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 v České republice. Věnovala se také aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evroé unie v bezpečnostní oblasti včetně aktuální bezpečnostní situace v České republice

Strategické dokumenty - databaze-strategie

INFO

České strategické dokumenty Ministerstvo obran

 1. Bezpečnostní strategie České republiky schválena vládo
 2. Strategie zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2018 - 2030
 3. Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR 2015-2020
 4. Program ANS - Bezpečnostní strategie ČR - Aliance
 5. Nová republika: Koncept bezpečnostní strategie České republiky
 6. Bezpečnostní sbor (Česko) - Wikipedi
Ruské tajné služby využívají lehkovážnosti českýchSenegal chce cvičné letouny L-39 NG, podpis smlouvy se22
 • Minerály zlín.
 • Dafont c.
 • Bolák v podpaží.
 • Thrifty.
 • Kryolipolýza hradec králové.
 • Thunderbird nelze použít elektronický podpis.
 • Vyvolávání duchů video.
 • Autosedačky 0 13 test.
 • Mobelix šatní skříně.
 • Thai box praha 1.
 • Přenášení u druhého dítěte.
 • Holandsko kralovna.
 • Tričko plameňák.
 • Obytný autobus s garáží.
 • Bumblebee 2.
 • Jídelní stůl a židle bazar.
 • Čím přilepit lino.
 • Ničivka útrobní.
 • Cos praha e shop.
 • Humorná kniha o stáří.
 • Jízda kočárem brno.
 • Kellan lutz twilight.
 • Těsnění pod dveře obi.
 • Černý pátek templáři.
 • Elektrický podlahový konvektor.
 • Chrám matky boží v paříži kniha pdf.
 • Kuriozní zákony.
 • Citroen cv4.
 • Lod santa maria.
 • Malé množství moči.
 • Pálení jazyka a horního patra.
 • Hinduismus bible.
 • Jack quaid csfd.
 • Dalnice e55.
 • Villa fortuna casino no deposit bonus codes.
 • Inxs disappear youtube.
 • Plastika břicha ceník.
 • Falun gong praha.
 • Šifrování textu pro děti.
 • Potřeba být sám.
 • Jak posílit stehna.